Chỉnh sửa hồ sơ

Cách truy cập: 

Lựa chọn "Cập nhật hồ sơ" từ menu trên cùng để mở trang Chỉnh sửa hồ sơ.

Màn hình làm việc này sẽ cho phép bạn cập nhật thông tin cá nhân và tải lên ảnh đại diện.