Quản lý lịch hẹn

Cách truy cập: lựa chọn "Lịch hẹn" từ menu trên cùng của website.

Màn hình làm việc này cho phép bạn xem thông tin các lịch hẹn, và kiểm tra trạng thái của lịch hẹn.

Nhấp chuột vào Mã lịch hẹn, để mở ra trang thông tin chi tiết về lịch hẹn nơi bạn có thể xem chi tiết thông tin về lịch hẹn bao gồm thông tin:

  • Trạng thái lịch hẹn
  • Dịch vụ đã đặt
  • Ngày giờ hẹn
  • Thông tin và địa chỉ của Nhà cung cấp dịch vụ