Cách truy cập: lựa chọn "Tài khoản" > "Các gói đã mua" từ menu trên cùng của website.

Màn hình làm việc này cho phép bạn kiểm tra lại các Gói đăng ký mà bạn đã mua, bao gồm các thông tin sau:

  • Mã đơn hàng
  • Ngày mua
  • Gói đăng ký
  • Trạng thái
    • Đã Xác Nhận: thanh toán đã được xác nhận, và giao dịch mua đã hoàn thành.
    • Đang chờ xử lý: bạn chưa thanh toán, hoặc thanh toán của bạn đang chờ được xác thực.
  • Tổng chi phí

Lưu ý: Nếu bạn đã thanh toán bằng hình thức Chuyển khoản qua Ngân hàng, LuvPet sẽ kiểm tra thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán bằng cách thức thủ công, thời gian xử lý có thể mất từ 1 đến 4 ngày làm việc tuỳ thuộc vào thời gian xử lý của từng Ngân hàng.