Cách truy cập: 

Lựa chọn "Tài Khoản" => "Cập nhật hồ sơ" từ menu trên cùng để mở trang Chỉnh sửa hồ sơ.

Màn hình làm việc này sẽ cho phép bạn cập nhật:

  • Tên Trung tâm / Phòng khám của bạn.
  • Thông tin liên hệ (Email, số điện thoại)
  • Tải lên Logo / Ảnh đại diện.
  • Lựa chọn "Nhóm" hiển thị.
  • Phần "Mô Tả" cho phép bạn thêm thông tin giới thiệu về Trung tâm / Phòng khám của bạn, và mô tả ngắn gọn về các dịch vụ mà bạn cung cấp.