Truy cập

 • Lựa chọn "Dịch vụ" từ menu trên cùng để mở trang "Danh sách dịch vụ".
 • Màn hình làm việc này cho phép bạn quản lý các dịch vụ thú y, chăm sóc thú cưng mà Trung tâm / Phòng khám của bạn cung cấp.
 • Ban đầu bạn sẽ chưa thấy dịch vụ nào xuất hiện ở đây.
 • Bấm vào nút "Mới" để bắt đầu thêm dịch vụ.

 

Thêm dịch vụ

 • Bạn sẽ được điều hướng đến trang để thêm dịch vụ mới.
 • Lựa chọn các dịch vụ mà bạn cung cấp từ danh sách các dịch vụ.
 • Sau khi đã lựa chọn xong, bấm vào nút "Lưu" hay "Lưu và đóng" để lưu lại.

Danh sách dịch vụ

Sau khi đóng màn hình "Thêm dịch vụ", bạn sẽ quay lại màn hình "Danh sách dịch vụ".

Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách các dịch vụ mà bạn đã chọn ở bước trước.

 • Thêm mới: nếu bạn muốn thêm dịch vụ khác, thực hiện lại bước trước.
 • Xoá: nếu bạn muốn xoá dịch vụ khỏi danh sách, lựa chọn các dịch vụ cần xoá bằng cách tích chọn vào các hộp đánh dấu ở bên trái các dịch vụ tương ứng, sau đó bấm nút "Xoá"
 • Sửa dịch vụ: bạn có thể click chuột vào tên dịch vụ để chỉnh sửa thông tin và giá dịch vụ.

Chỉnh sửa dịch vụ

Ở màn hình chỉnh sửa dịch vụ, bạn có thể:

 • thay đổi khoảng thời gian của 1 ca phục vụ đối với dịch vụ này.
 • thay đổi giá dịch vụ
 • thêm thông tin về dịch vụ mà bạn cung cấp.

Các nút chức năng:

 • Sau khi chỉnh sửa xong, bấm vào nút "Lưu" hay "Lưu và đóng" để lưu thay đổi và quay lại màn hình Danh sách dịch vụ.
 • Bấm vào nút "Đóng" để huỷ bỏ thay đổi và quay lại màn hình Danh sách dịch vụ.
 • Bấm vào nút "Xoá" để xoá dịch vụ hiện tại.