Cách truy cập: Lựa chọn "Tài khoản" > "Thông tin đăng nhập"

Màn hình làm việc này cho phép bạn kiểm tra thông tin đăng nhập và thay đổi Email + mật khẩu đăng nhập cho tài khoản của bạn.