Trạng thái tài khoản

Cách truy cập: lựa chọn "Tài Khoản" > "Trạng thái - Thống kê" từ menu trên cùng của website.

Màn hình này các cung cấp thông tin sau:

  • Trạng thái tài khoản của bạn.
    • Còn hiệu lực: Hiện thị ngày mà tài khoản còn hiệu lức tới, với chữ mầu xanh lá cây.
    • Đã hết hạn: Hiển thị ngày hết hạn, với chữ mầu đỏ. Nếu tài khoản của bạn đã hết hạn, bạn cần phải mua Gói đăng ký để gia hạn thêm tài khoản của bạn.
  • Ngày tạo tài khoản.
  • Thống kê về số lịch hẹn, khách hàng và tổng thu nhập.
  • Biểu đồ thu nhập theo tháng và theo dịch vụ.